Ηλεκτρονική Υπογραφή

Η Ψηφιακή υπογραφή που δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων διατηρεί υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, είναι αυτή που ορίζεται ως «Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή». Η Prisma Center έχοντας την ανάλογη υποδομή, εξειδίκευση & ένα εκτεταμένο πελατολόγιο επιχειρήσεων και επαγγελματιών, αποτελεί κατάλληλο δημιουργό της ψηφιακής υπογραφής σας! Η ψηφιακή υπογραφή επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο.

Ενδεικτικά παραδείγματα χρήσης της Ψηφιακής Υπογραφής:

• Η υπηρεσία κατάθεσης ηλεκτρονικού δικογράφου μέσω της οποίας οι δικηγόροι έχουν την δυνατότητα να καταθέτουν ηλεκτρονικά τα ψηφιακά υπογεγραμμένα δικόγραφα.
• Η εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής σε όλα τα ΦΕΚ
• H υποχρέωση για χρήση ψηφιακών υπογραφών στην διενέργεια όλων των διαγωνισμών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών άνω των 60.000€.
• Το πιλοτικό πρόγραμμα ΥΠΕΚΑ, Υπουργείου Δικαιοσύνης, Υπουργείο Οικονομικών και συμβολαιογράφων, που αφορά στην ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων και αντιγράφων συμβολαιογραφικών πράξεων με χρήση ψηφιακής υπογραφής στη βάση δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε. (Κτηματολόγιο).

esignature

Η Pisma Center για την έκδοση της ψηφιακής σας υπογραφής παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη, κάνοντας τη διαδικασία έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής απλή και γρήγορη,

• Απόκτηση - παραμετροποίηση του απαραίτητου εξοπλισμού (usb token). (Αποστολή σε όλη την Ελλάδα)
• Εγκατάσταση Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής & των αναγκαίων Προγραμμάτων (σε usb token και υπολογιστή). (Στο κατάστημα ή απομακρυσμένα).
• Άρτια Εκπαίδευση χρήστη για έκδοση ψηφιακής υπογραφής. (Στο κατάστημα ή απομακρυσμένα).

Τηλεφωνήστε μας για περισσότερες πληροφορίες :: 25310-72200 ::